Duidelijke afspraken maakt goede vrienden :-)

Daarom kan je hieronder het contract al eens rustig doornemen. Aarzel niet als je vragen hebt om ze te stellen.

 

 PRAKTISCH

Hoe boeken?

Klik op boeken in het menu en vul het formulier in;

Je krijgt dan een tegenbericht met bevestiging van de datum.

Helaas zijn we genoodzaakt een reserveringskost van 20 euro te vragen. Dit omdat mensen

vaak boeken en niet opdagen zonder tegenbericht.

Je betaald dan op BE59 7371 2632 1426.

(Betaal slechts nadat je een bevestiging van ons ontving ! )

 

Eens dit bedrag op onze rekening staat is je reservering definitief en Je zal dan je reservering op verhuur.gemakkelijk.be kunnen zien. (met vermelding van voornaam en datum)

We vragen een waarborg van 400,- . Dit kan op bankrekening of cash.

 

De huurovereenkomst eindigt op de overeengekomen beëindigingsdatum en het overeengekomen beëindigingstijdstip. Indien huurder de aanhangwagen niet overeenkomstig dit artikel heeft terugbezorgd, eindigt de huurovereenkomst op het tijdstip waarop de aanhangwagen bij verhuurder is terugbezorgd of door verhuurder is teruggehaald. In dat geval is huurder de gebruikelijke huurprijs (zie tabel) voor de extra periode waarin hij de aanhangwagen tot zijn beschikking heeft gehad verschuldigd. Tevens is verhuurder in dat geval gerechtigd de aanhangwagen zelf terug te halen, de kosten daarvan komen voor rekening van huurder (10 euro + 0.40 cent per gereden km, berekend via google maps, snelste route)

 

Staat van de aanhangwagen

Huurder wordt geacht, direct na ontvangst, de aanhangwagen op gebreken te hebben gecontroleerd. Indien er gebreken, manco's of andere klachten zijn, dient huurder dit terstond bij verhuurder te melden.

 

Verplichtingen van de huurder

Huurder dient de aanhangwagen bij verhuurder op te halen en op het in deze huurovereenkomst bepaalde tijdstip bij verhuurder schoon en onbeschadigd te bezorgen. Huurder dient de aanhangwagen zorgvuldig en overeenkomstig de bedieningsvoorschriften die aan huurder bij aflevering zijn medegedeeld, te behandelen en te gebruiken en geen veranderingen aan de aanhangwagen aan te brengen. Huurder dient aanspraken van derden op de aanhangwagen af te wijzen en verhuurder terstond daarvan op de hoogte te stellen. Huurder dient ervoor zorg te dragen dat de aanhangwagen niet toegankelijk is voor derden. Huurder is niet gerechtigd de aanhangwagen aan derden onder te verhuren of anderszins ter beschikking te stellen. Huurder verklaart in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs, een deugdelijke auto en een BA-verzekering.

 

Schade aan de aanhangwagen

Gedurende de tijd gelegen tussen het moment dat de aanhangwagen door huurder is ontvangen en het moment waarop deze is terugbezorgd, dan wel teruggehaald, is het risico van beschadiging, diefstal, verloren gaan of teniet gaan van de aanhangwagen, anders dan tengevolge van een eigen gebrek van de aanhangwagen, voor rekening en risico van de huurder. Huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan de aanhangwagen alsmede diefstal van de aanhangwagen terstond aan verhuurder te melden. Veranderingen en/of reparatie aan de aanhangwagen mag uitsluitend door of in opdracht van verhuurder worden verricht.

 

Aansprakelijkheid

6.1 De aansprakelijkheid van verhuurder is, behoudens in geval van opzet of grove schuld van verhuurder of aansprakelijkheid op grond van de wettelijke regeling productaansprakelijkheid, beperkt tot de directe schade aan zaken die

 zich niet in de aanhangwagen bevonden en die is ontstaan als gevolg van gebreken aan de aanhangwagen. Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en zijn aansprakelijkheid beperkt zich in alle gevallen tot het bedrag waarvoor hij is verzekerd.

6.2 Huurder is aansprakelijk voor alle kosten die het gevolg zijn van verkeerd gebruik van de aanhangwagen, daaronder mede begrepen overbelasting van de aanhangwagen en de gevolgen van overtredingen welke zijn vastgelegd in de verkeerswet in België en indien men in het buitenland rijdt de plaatselijke geldende verkeerswetten.

 

Opzegging/ontbinding

Deze huurovereenkomst kan door verhuurder met onmiddellijke ingang worden opgezegd als huurder enige verplichting uit deze overeenkomst niet nakomt. Indien de huurovereenkomst voor een periode van langer dan 1 maand is gesloten kan huurder de overeenkomst tussentijds beëindigen. Daarbij dient een opzegtermijn van 1 maand in acht te worden genomen. In alle andere gevallen kan huurder de overeenkomst niet beëindigen voor het in de huurovereenkomst opgenomen tijdstip. Bij beëindiging van de huurovereenkomst dient de aanhangwagen in dezelfde staat waarin hij is afgegeven ter beschikking van verhuurder te worden gesteld. Indien de aanhangwagen gebreken of beschadigingen vertoont, voor zover het niet normale slijtage betreft, dan wel indien huurder de aanhangwagen niet of gebrekkig heeft schoongemaakt, is verhuurder gerechtigd de reparatie- en/of reinigingskosten in rekening te brengen dan wel de vervangingswaarde indien deze lager zou zijn dan de reparatiekosten.

Indien huurder niet in staat is de aanhangwagen aan verhuurder terug te bezorgen, dient huurder aan verhuurder een door verhuurder te bepalen schadevergoeding te betalen, ter grootte van de vervangingswaarde van de aanhangwagen, onverminderd de verplichting tot betaling van de huursom.

 

 

Bedieningsvoorschriften

Maximum MTM mag de 750kg nooit overschrijden.

Maximum snelheid mag de 90 km/h nooit overschrijden

Huurder mag de aanhanger niet doorverhuren/uitlenen aan derden.

Huurder is zelf verantwoordelijk voor het vastzetten van de lading en keurt voor gebruik het spanmateriaal.

Huurder zet de aanhanger altijd op slot op onbewaakte momenten.

 

 

 

 

 

VCNT - Visitorcounter

Today 0

Yesterday 7

Week 45

Month 108

All 191

Currently are 7 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

 Opbrengst voor Compassion

Al opgehaald bedrag voor  2021

 

112,6

Doorgestort bedrag aan compassion

vorig jaar

 

106.66

....................gemakkelijk.b....................e